Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας


Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θεσπίστηκαν και η ιστοσελίδα www.nafliver.gr  παρέχεται από την εταιρεία DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Κρυονέρι, 21ο χλμ Εθν. Οδός  Αθηνών – Λαμίας. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες αναφέρονται στην Εταιρεία.


1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι») καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.
1.2. Η από μέρους σας πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους αυτούς.
1.3 Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.


2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


2.1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες παρέχονται και προορίζονται  μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
2.2. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για την διάγνωση ασθένειας ή για να καθορίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε  φαρμακευτική αγωγή αναφέρεται στην Ιστοσελίδα. Πολλά από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή Επαγγελματία Υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα.
2.3. Αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, αναζητήστε έγκαιρα ιατρική συμβουλή.  Μέσω της Ιστοσελίδας δεν παρέχεται ιατρική διάγνωση  ή  εξειδικευμένες θεραπευτικές συμβουλές. Πρέπει πάντα να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με το φάρμακο που σας έχει συνταγογραφηθεί (συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών χρήσεων και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών) συζητώντας σχετικά με την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου με τον ιατρό που σας το συνταγογράφησε.
 2.4.Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας πληροφόρηση και επικοινωνία του ευρύ κοινού με τις φαρμακευτικές εταιρείες για συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, με την εξαίρεση των πληροφοριών που περιέχονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ).
2.5. Η Εταιρεία μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στους Επαγγελματίες Υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής αγοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.
2.6. Για πρόσβαση σε πληροφορίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, η Ιστοσελίδα απαιτεί έγγραφή και η χρήση της συγκεκριμένης ενότητας (τόπου) της Ιστοσελίδας προϋποθέτει τη χρήση μοναδικού κωδικού. Σε περίπτωση που ο χρήστης δηλώνει ψευδή ιδιότητα ευθύνεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υπέστη η Εταιρεία από τη δήλωση αυτή.
2.7 Οι Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενότητα (τόπο) της Ιστοσελίδας που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας είναι οι εγκεκριμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και η επικαιροποίηση τους στον παρόντα ιστότοπο θα γίνεται κάθε έξι (6) μήνες, τον Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους. Παρ’ όλα αυτά, οι Επαγγελματίες Υγείας θα πρέπει να απευθύνονται στο επιστημονικό τμήμα της Εταιρείας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ΠΧΠ.


3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES


3.1. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να κάνει χρήση ορισμένων εντελώς τεχνικά απαραίτητων για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Τα cookies αυτά σύμφωνα με το Ν.3741/2006 και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξαιρούνται από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίησης της σύνδεσης στην Ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Τέτοια cookies είναι cookies που είναι  απαραίτητα για την αναγνώριση ή/ και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή ο χρήστης κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, cookies που εγκαθίστανται  με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, cookies  με πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ
3.2 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


4.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.


5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


5.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων.
5.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση αποσπασμάτων ή των εμπορικών σημάτων  και των λογότυπων από την Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα μας.
5.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας μας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείται ρητώς με τους παρόντες.


6 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ


6.1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα), εκτός της δικής μας Ιστοσελίδας. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση και καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους  και το περιεχόμενο τους. Προς το σκοπό αυτό, δεν προτείνουμε ή δεν κάνουμε οποιαδήποτε παρουσίαση αυτών, ή του περιεχομένου τους ή των αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επισκεφθείτε κάποιον από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας, τούτο πράττεται με δική σας αποκλειστική και προσωπική ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία σχετική άμεση ή έμμεση ευθύνη.
6.2. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα μας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας. 


7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


7.1. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (α) για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες στους χρήστες χωρίς αδικαιολόγητη διακοπή, παύση ή καθυστέρηση και (β) για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή, παύση ή καθυστέρηση των λειτουργιών, ωστόσο δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή συντήρησης ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
7.2. H Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).
7.3. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείών και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.
7.4. Οι υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, προϊόν ή υλικό. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες.
7.5.  Ως χρήστης/επισκέπτης έχετε την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών, internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λπ). Ως επισκέπτης/χρήσης έχετε την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.


8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Εταιρεία. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.


9 ΓΕΝΙΚΑ


9.1 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.
9.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.